Archive for June, 2009

Arya samaj rajkot

June 25, 2009

VICE PRESIDENT OF HATHI KHANA ARYA SAMAJ SHREE PRAVINBHAI THAKAR
AND SHASHIKANT BHAI EDITOR OF LOK MIJAJ NEWSPAPER. AT NAGAR PIPALIYA FOR SATSANG

Posted by Picasa

Arya samaj rajkot

June 25, 2009

VICE PRESIDENT OF HATHI KHANA ARYA SAMAJ SHREE PRAVINBHAI THAKAR
AND SHASHIKANT BHAI EDITOR OF LOK MIJAJ NEWSPAPER. AT NAGAR PIPALIYA FOR SATSANG

Posted by Picasa

June 25, 2009

Nagar pipadiay satsang 24-06-09

People listening discourse

Nagar pipadiay people @ Meditation

Posted by Picasa

Arya Samaj Rajkot Pravachan at nagar pipadiya

June 25, 2009

Achary Prem dev shasti pravachan

Arya samaj hathi khana’s vice presidant and memer at nagar pidpadiay


Nagar pipadiay pravachan about tratvad

Posted by Picasa

Invitation to bruhad arya saurastr pratinidh sabha vice presidant.

June 23, 2009
Invitation to bruhad saurastr sabha presidant.

Invitation to bruhad arya saurastr pratinidh sabha vice presidant.

June 23, 2009
Invitation to bruhad saurastr sabha presidant.

ARYA SAMAJ RAJKOT

June 23, 2009

Arya Samaj Rajkot

June 23, 2009Posted by Picasa

Arya samaj rajkot

June 23, 2009


Loha nagar seva kendra

Loha nagar seva kendra

Loha nagar seva kedra

Posted by Picasa

Arya Samaj Rajkot doing activity at slum area

June 23, 2009

A


Posted by Picasa